Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna 

W związku z art. 14 ust.5 pkt.b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  1. Administarorem Danych Osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest:
    Prezes NZOZ “Przychodnia Morena” Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina 105, 80-286 Gdańsk.
  2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@nzozmorena.pl lub korespondencyjnie na adres Przychodni.
  3. Monitoringiem wizyjnym w Przychodni objęto: wejścia i wyjścia z budynku, poziom -1, parter, I piętro, II piętro i III piętro budynku, parking przed Przychodnią bezpośrednio przylegający do budynku wraz z miejscami parkingowymi przy ścianie budynku Przychodni.
  4. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłaby narazić Administratora na szkodę.
  5. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administartorze – art.6 ust.1 lit. c RODO (na podstawie art. 54 paragraf 2 USP w związku przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia z oraz art. 222 Kodeksu Pracy),
  6. Zapisy z monitoringu przychowywane będą aż do napisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
  7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do organiczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.