Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych

Ten wpis jest starszy niż rok.

Informujemy pacjentów o przetwarzaniu danych osobowych:

– w związku z realizacją usług medycznych niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych pacjentów, bez podania i przetwarzania, których świadczenie usług medycznych jest niemożliwe,

– administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Morena” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Jaśkowa Dolina 105, 80-286 Gdańsk

– w sprawach związanych z ochroną danych można się skontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@nzozmorena.pl

– dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie do tego niezbędnym, tj. dla wykonania umowy w postaci świadczenia usług medycznych (art. 6 ust. 1 lit. B RODO), dla wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO w związku z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) oraz dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. D RODO), co oznacza, że dane nie mogą być wykorzystywane w innym celu ani w innym zakresie,

– dane osobowe będą udostępniane podmiotom trzecim, tj. Narodowemu Funduszowi Zdrowia bądź też innemu podmiotowi dokonującemu rozliczeń usług medycznych, jak też podmiotom, przy pomocy których administrator świadczy usługi medyczne,

– dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w czasie świadczenia usług medycznych jak też po zakończeniu ich świadczenia, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta bądź inną ustawą, która regulować będzie okres przechowywania dokumentacji medycznej,

– pacjent ma prawo do żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

– podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym jak i umownym, bez podania których nie jest możliwe świadczenie usług medycznych, względnie świadczenie usług medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

– pacjent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

– dane osobowe mogą być profilowane, co oznacza, że względem podanych przez pacjenta danych osobowych mogą być podejmowane operacje, których efektem jest przypisanie określonych właściwości, cech lub przewidywanie zachowań, przy czym powyższe odbywać się może wyłącznie w celach ochrony życia i zdrowia.

Przeczytaj również

RTG w dniu 26.01.2024

W dniu 26 stycznia 2024 (piątek) RTG jest czynne do godziny 16:00.
Czytaj

Pracownia RTG – prace serwisowe

W dniach od 14.11 -16.11.2023 Pracownia RTG będzie nieczynna z powodu prac serwisowych. Zdjęcia punktowe zębów oraz badania densytometryczne są wykonywane...
Czytaj

Dyżur stomatologiczny odwołany

Z powodu choroby lekarza dyżur stomatologiczny, przewidziany na dzień 12 sierpnia 2023, został odwołany.
Czytaj

Bezpłatne szczepienia przeciwko HPV dla rocznika 2010

Urząd Miasta Gdańsk zaprasza na bezpłatne szczepienia przeciwko HPV dla osób z rocznika 2010. Zakażenie wirusem HPV, czyli...
Czytaj